Bezwaren BPM - Auto en Fiscus dossier

Dossier Bezwaren BPM

Met enige regelmaat bereikt ons de vraag wie bevoegd is om bezwaar te maken tegen de BPM-afdracht op een auto. Is dat degene die het kenteken aanvraagt of kunnen anderen ook bezwaar maken?

In het arrest Hoge Raad 15 januari 2016 overwoog de Hoge Raad het volgende: Op grond van artikel 26a, lid 1, letter b, van de AWR heeft degene op wiens naam het kenteken wordt gesteld het recht tegen de voldoening op aangifte bezwaar te maken. Hij die het kenteken van een auto op naam van een derde doet stellen en in verband daarmee de verschuldigde bpm op aangifte voldoet (lees: de importeur), kan zonder daartoe strekkende volmacht namens degene op wiens naam het kenteken wordt gesteld ook bezwaar maken tegen de voldoening op aangifte.

Termijn

De termijn voor het bezwaar tegen de afdracht van de BPM is 6 weken na voldoening. Vaak wordt de BPM door de importeur afgedragen op een periodieke aangifte. De termijn is dan 6 weken na die afdracht op aangifte.
Bij bezwaar tegen een naheffingsaanslag is de termijn 6 weken na dagtekening van die aanslag.

Inhoud van het bezwaar

Het bezwaarschrift moet ondertekend worden ingediend bij de belastingdienst en minimaal het volgende bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • dagtekening
  • omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar (de motivering), het liefst ook met een concreet omschreven geschilpunt.

Ontbreken er wezenlijke elementen, dan kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. De indiener krijgt dan op grond van artikel 6:6 AWB nog wel de gelegenheid het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn. Dat maakt het mogelijk om een zogenaamd “pro forma” bezwaar in te dienen zonder uitgebreide inhoudelijke motivering. Die motivering kan dan op een later moment alsnog worden toegevoegd. Belangrijk is wel dat de termijn van 6 weken strikt nageleefd moet worden.

Bij grootschalige bezwaren tegen afdracht van BPM door een BPM-vergunninghouder is het aan te raden steeds maandelijks bezwaar te maken tegen de afdracht op de aangifte van de vorige maand.

Dossier

linkedin mail mobile twitter xls